Majandusaasta aruanne

Eestis Vabariigis on ettevõtetel seadusega ette nähtud koostada ja esitada majandusaastaaruanne, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest. See nõue tuleneb Eesti raamatupidamise seadusest, mis kehtib kõigile Eestis registreeritud juriidilistele kehadele. Aruande peab esitama isegi siis kui otseselt ei ole ettevõttes tegevust toimunud.

Tavapäraselt on ettevõtte majandusaasta pikkuseks 12 kuud. Aastaaruanne tuleb koostada kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu ning esitada see Eesti Äriregistrile. Aastaaruanne peaks sisaldama bilanssi, kasumiaruannet, rahavoogude aruannet ja omakapitali muutuste aruannet.

Aastaaruande peamine eesmärk on anda läbipaistvust ja vastutust kõigile huvitatud osapooltele, sealhulgas aktsionäridele, investoritele, võlausaldajatele ja ka Maksu- ja Tolliametile. Aruande esitamisega näitab ettevõte riigile ja finantsasutustele oma tegevuse heatahtlikkust ja võtab ära riski sattuda maksupettuste ja rahapesu ohuga musta nimekirja. See aitab ka ettevõtetel teha informeeritud otsuseid oma tegevuse kohta, tuvastada parendusvõimalusi ning võrrelda oma tulemusi tööstuse konkurentidega. 

Finantsjuhtimine

Kui majandusaasta aruannet ei esitata õigeaegselt või jääb see sootuks esitamata, on registripidajal õigus ilma hoiatamata trahvida nii juriidilist isikut kui ka kõiki aruande esitamiseks kohustatud isikuid ÄS § 71 alusel. Kui majandusaasta aruannet kuue kuu möödumisel seaduses sätestatud aruande esitamise tähtaja möödumisest ei esitata, algatab registripidaja ÄS § 60, MTÜS § 361 või SAS § 341 alusel juriidilise isiku suhtes järelevalvemenetluse, mis võib lõppeda juriidilise isiku registrist kustutamise või sundlõpetamisega.

Majandusaasta aruande esitamise tähtaeg on valdavalt 30.juuni

Aastaaruande saad esitada Äriregistrisse, kus see on avalikult kättesaadav kõigile.

Kui kokkupuude raamatupidamisega on minimaalne, tasub aastaaruande koostamist vajadusel teenusena sisse osta. Nii on kindel, et kõik kulud ja tulud on dokumenteeritud. E-äriregistri ettevõtja portaalis aruande esitamine võib olla ettevõtjale üsna aeganõudev, tihti keerukas ja närvesööv tegevus. Kogenud raamatupidaja jaoks on see protsess aga arusaadav ja loogiline ning vajalike toimingute tegemine võitab oluliselt vähem aega. Tulemuseks on kindel teadmine, et kõik varad, kohustused, tulud ja kulud on seadus- ja regulatsioonide päraselt esitatud.

Kuna majandusaasta aruanne on äriregistri kaudu avalikkusele kättesaadav, siis on oluline mõista, et ettevõtte usaldusväärsust ja koostöö võimalikkust tihtipeale hinnatakse selle dokumentatsiooni põhjal. Andmebaasi kasutavad nii konkurendid, partnerid, tarnijad ja muud ettevõttest huvitatud osapooled, kes võtavad majandusaasta aruannet kui ettevõtte visiitkaarti. Kui aruanne on õigeaegselt esitamata või puudulik, siis võib see jätta mulje kui ebausaldusväärsest ettevõttest.

Seetõttu on oluline, et ettevõtte raamatupidamine oleks hallatud professionaalse raamatupidaja poolt ning ka aastaaruanne oleks korrektselt koostatud. Oleme paindlikud oma teenustes ning kui raamatupidamine on juba ettevõtte siseselt ära tehtud, aga abi oleks vaja aastaaruande vormistamisega, siis võtke julgelt ühendust.  

Majandusaasta aruande hind sõltub ettevõtte suurusest. Küsi pakkumist, kui vajad majandusaasta aruande koostamisel abi!